Megrendelés


Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a munkatársainkhoz az info@szentesimag.hu címen, illetve a 06/63-401-001-es telefonszámon munkaidőben.


A szerződés az Ön megrendelésének visszaigazolásával jön létre. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, de informatikai rendszerünk menti az Ön megrendelését és annak visszaigazolását.


Megrendelésére 3 munkanapon belül e-mail-t küldünk, amennyiben megrendelése készlet hiánya miatt részben vagy teljes egészében nem teljesíthető.


A Szentesi-Mag Kft. mindent megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelők által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. A "Rendelésre" címkével megjelölt termékek általában a kereskedelmi partnereink raktáraiban találhatók, az ilyen termékekre változó időtartamot várni kell. Előfordulhat továbbá, hogy a kereskedelmi partner oldalán előálló készletfogyás miatt a megrendelés teljesítése lehetetlenné válik. A teljesítés lehetetlenülése után egyeztetést kezdeményezünk helyettesítő más fajtáról vagy a szerződést megszüntetjük.


A Szentesi-Mag Kft. mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartása, illetve a készletinformációk aktualizálása érdekében. Azonban a szerződés létrejöttének pillanatában a kereskedelmi partnereink, mint harmadik személy tevékenysége folytán, előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat. A lehetetlenülés beállta azonban nem teszi a Szentesi-Mag Kft. ajánlatát alkalmassá arra, hogy a Felhasználót megtévessze, mivel a Szolgáltató a weboldalon az adatlapon feltüntetett beszerezhetőségi adatok tekintetében a legjobb tudomása szerint járt el.


A Vevő elállási joga

Vevőnek jogában áll a szerződéstől indokolás nélkül elállni a vásárolt vetőmag átvételéig bármikor vagy a vetőmag átvételét követően nyolc munkanapon belül. A terméket eredeti, sértetlen csomagolásban kell a számlával együtt visszaküldeni címünkre. Ebben az esetben a Szentesi-Mag Kft. a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríti. Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

Szállítási díj: A szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza azzal, hogy amennyiben a vásárló nem a legkisebb költséggel járó szállítási módot választotta, úgy az ebből származó többletköltséget (a legolcsóbb és a választott szállítási mód díjazása közötti eltérés) a Szolgáltató nem téríti vissza. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli.


A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget (illetőleg a vásárló által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll módunkban visszatéríteni, ha a vásárló a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.


Szavatossági igények

A Szentesi-Mag Kft. honlapján és írásos kiadványaiban közzétett fajtaismertetők és adatok általános tájékoztatásul szolgálnak, azokat a fajtatulajdonosok és a kötelező hatósági vizsgálatok eredményeit figyelembe véve adtuk meg, garancia tanúsításként nem kezelhetők.

A feltüntetett információk csupán irányadók, azokat a helyi adottságok és a felhasználók lehetőségeinek, felkészültségének figyelembevételével kell alkalmazni. Az adatok nem tekinthetők abszolút értékűnek. A helyi körülmények lehetséges hatásainak megismerése érdekében, árutermesztés előtt kisebb próbatermesztést javaslunk.

 A Szentesi-Mag Kft. információs anyagainak elkészítésekor, illetve az áruszállításkor abból a feltételezésből indul ki, hogy Vevő szakmai ismeretei megvannak az áru rendeltetésszerű használatához, illetve a vetőmag felhasználása során a szakma szabályai szerint jár el. A csomagoláson feltüntetett vagy egyéb formában közölt csírázó képesség adatok a jogszabályban előírt laboratóriumi körülmények között kerültek megállapításra, és ellenőrzésük is ilyen körülmények között lehetséges.

A Szentesi-Mag Kft. nem vállal felelősséget azért, ha Vevő a vetőmagot nem megfelelően használja fel, és az adott fajta a konkrét termesztési és technológiai viszonyok között nem adja a termelő elvárásait. Kizárja a szavatossági igényt, ha a Vevő a vetőmagot továbbszaporítja, feldolgozza, kezeli, újracsomagolja vagy nem megfelelő körülmények között tárolja a felhasználás előtt.


Minőségi kifogások

Az átvételkor nem ellenőrizhető minőségi tulajdonságokra vonatkozó esetleges reklamációkat Vevő – ha nem állt el a szerződéstől -, az átvételtől számított három munkanapon belül írásban köteles jelezni a Szentesi-Mag Kft. részére. A termék felhasználása során észlelt hibát haladéktalanul be kell jelentenie a Szentesi-Mag Kft.-nek írásban. Vevőnek biztosítania kell a Szentesi-Mag Kft. illetékes munkatársának, hogy személyesen a helyszínen megvizsgálhassa panasza megalapozottságát. Az e feltételt nem biztosító bejelentések esetén a Szentesi-Mag Kft. mentesül az esetlegesen terhére rótt kötelezettségek és felelősség alól. Időben és írásban jelzett reklamációra cégünk munkatársa személyesen felkeresi Önt. Helyszíni vizsgálata alkalmával pontosan rögzíti az Ön reklamációját, az alkalmazott szakmai technológiát, körülményeket, és javaslatot tesz az esetleges károk elhárítására.

Vevőt kárenyhítési kötelezettség terheli. Ha a reklamáció megnyugtató rendezésében nem tudnak megállapodni, felek kölcsönösen elfogadják a NÉBIH vizsgálati eredményeit. A NÉBIH vizsgálatok költségeit az a fél viseli, akinek a véleményét a NÉBIH nem támasztotta alá.

A Szentesi-Mag Kft. fenntartja a jogot az obszcén, trágár, az emberi méltóságot sértő panaszbejelentések kivizsgálásának mellőzésére, illetve a panaszügyintézés megszakítására, amely esetben a Szolgáltató semmilyen formában sem vállal felelősséget a panaszbejelentőt a panasz kivizsgálásának elmaradása miatt ért kárért.


A Szentesi-Mag Kft. a Vevő által támasztott jogos és igazolható kárigény esetén az általa szállított vetőmag számlázott értékéig tehető felelőssé, további károkért nem felel.

Amennyiben a Vevő valamely hiányosságról a megállapodott időtartamon belül nem tesz bejelentést, úgy ezekre a tételekre vonatkozóan az Eladó mindennemű kötelezettség alól mentesül.


Vevővel minden vitás esetben peren kívüli megállapodásra törekszünk. Abban a nem várt esetben, ha tárgyalásaink nem vezetnének eredményre, úgy a Szentesi-Mag Kft. kiköti a szentesi székhelyű, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

Az Általános feltételekben esetleg nem szabályozott kérdésekben a 2003. évi LII. Törvény, az 50/2004. (IV.22.) sz. FVM rendelet, 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet, 45/2008. (IV. 11.) FVM rendelet, az EU Tanácsának

66/401/EGK irányelve a takarmánynövény-vetőmagok forgalmazásáról,

66/402/EGK irányelve a gabonavetőmagok forgalmazásáról,

2002/54/EK irányelve a répavetőmag forgalmazásáról,

2002/55/EK irányelve a zöldségvetőmagok forgalmazásáról,

2002/56/EK irányelve a vetőburgonya forgalmazásáról,

2002/57/EK irányelve az olaj- és rostnövények vetőmagjának forgalmazásáról.

 valamint a Ptk. ide vonatkozó előírásai az irányadók, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet szabályai az irányadók.

A Szentesi-Mag Kft.. csak olyan személyes adatokat rögzít, melyeket Ön önkéntesen ad meg, a megadott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és vásárlással kapcsolatos célokra használja fel, azokat harmadik félnek nem adja át, kivéve a szállítás teljesítéséhez az alvállalkozójának (Magyar Posta Logisztika).

Önnek joga van, hogy ezeknek az információknak a felhasználását korlátozza, megtiltsa, jövőbeni kapcsolatot bármikor megszüntesse. Kérjük, hogy ezt az igényét a megjegyzés rovatban, vagy e-mailben jelezze.